Etkinlikler » Etkinliğin Devamı

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BİLGİLENDİRME - 15 / 02 / 2018

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2017 YILINA AİT 15 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BİLGİLENDİRME DOKÜMANIDIR.

Şirketimizin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 11:00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Ekim Mah. 10001 Sokak No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen / İZMİR adresinde toplanacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla genel kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzalan ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. eMKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzalan bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullannda Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.safkar.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"’nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabiIeceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden şirketimizin www.safkar.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi şirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.