شرکت » سازمان مدیریت و

Abdi MERTTÜRK
رئيس هیات مدیره

 

Togan TOPRAK
عضو هیات مدیره

 

Cabbar ERBAKAN
عضو هیات مدیره

 

Aynur ÇİLEM MERTTÜRK

عضو هیات مدیره